Jarkunveno de Dana Esperanto-Asocio 2021

Kiam? La 6-an de junio 2021

Kie? La kunvenejo “Fakti”, Bispebjerg Bakke 6, 2400 Kopenhago

Kiom? La kotizo estas 160 kronoj, pagotaj plej malfrue la 30‑an de majo. Sendu mesaĝon al nia kasisto Finn Østerbæk (finnoesterbaek@gmail.com) por aliĝi.

Notu: Oni postulos “pasporton”: atestilon de testo aŭ de vakciniteco kontraŭ KOVIM-19. 

Programo:

10:00 Ĝenerala kunveno
12:00 Tagmanĝo
13:00 Filmo kaj komuna kantado
14:00 Parolado de Duncan Carters al la norvega jarkunveno (per Zoom-konekto)
15:00 Adiaŭa kafo.


Tagordo de la Ĝenerala Kunveno

1. Elekto de kunvena gvidanto

2. Elekto de protokolanto

3. Jara raporto

4. Jara kalkulaĵo

5. Laborplano de DEA 2021 – 22

6. Propono de la estraro: Rediskuto pri nova membrokotizo

Dum la ĝeneralkunveno la 28-an de aprilo 2019 oni decidis altigi la membrokotizon je 80 kr. por membroj, kiuj deziros ricevi la revuon Esperanto en Danio papere. Ĉar la altigo koncernos kaj individuajn membrojn de DEA kaj membrojn de la kluboj, oni dezidis prokrasti la efektivigon ĝis 2021.

Kaŭze de la kronvirusaj fermoj oni ne efektivigis la decidon.
Tial la estraro proponas, ke la decidon de la membroaltigo kun 80 kr. por membroj de DEA kaj la kluboj, kiuj deziros recevi Esperanto en Danio papere, estu efektiva ekde la 1-a de januaro 2022.

7. Envenintaj proponoj

8. Elekto de la prezidanto

9. Elekto de estaranoj kal anstataŭantoj

10. Elekto de revizoroj

11. Eventulaĵoj


Raporto de la prezidanto 2020

La pasinta jaro ne estis tiel vigla kaj flora por ni. La kronviruso
bremsis la kuneston inter homoj, kaj nian socian kaj societan vivon. Ni
restis pli izolitaj por protekti niajn sanstaton. Sub tiaj kondiĉoj ne
estis multe aktiveco inter ni.

Komence de la jaro, antaŭ ol aperis la viruso, Orlando Raola
interalie estrano de la Akademio kaj UEA, vizitis nin kune kun sia
edzino. Ili ĉeestis klubvesperon en nia oficejo, kaj ni havis ĝuplenan
vesperon kune. Ili poste iris al la norda parto de Norvegio.

Ni planis okazigi la jarkunveno en Danhostel en Ishøj Strand, kaj
invitis Ilona Koutny de Poznano en Polando prelegi. Kelkaj svedoj
anoncis sian alvenon, kaj ĉio estis preta por fruktodona kunveno kiam la
viruso bedaŭrinde devigis nin prokrasti ĝin al septembro. Tiam la viruso
denove kreskis post la somero, kaj la estraro decidis nuligi la
kunvenon. Ni sukcesis nuligi la mendon sen iu ajn elspezo.

Mi legis en la reto, ke samideano en Francio fabrikis sanmaskojn, kiujn
ni devas porti pro la kronviruso, kun esperanta reklamo. Ni anoncis ilin
al la membroj, kaj kelkaj aĉetis. Mi mem uzas ĝin kaj ricevis kelkajn
demandojn pri la lingvo, kiun mi kompreneble kun plezuro respondis.

Por bone servi nian membraron ni aĉetis aliron al la virtuala programo
Zoom, kaj interalie uzis ĝin por la Zamenhofa festo.

Kun granda feliĉo ni ricevis grandegan donacon de 100.000 kronoj de
homo, kiu deziris resti anonima. Nome de DEA mi volas uzi la okazon danki
pro tio. Nia ekonomia situacio estis iom magra pro elspezoj rilate al la
translokiĝo al Carit Etlars Vej, kaj transporto de nia arkivo al Viborg.
Tiel la donaco ludas gravan rolon por ni, kaj ĝi donas al ni eblecon agi
iom pli libere estonte.

La tradician Zamenhofan feston ni planis okazigi en loko en Bispebjerg kiu
nomiĝas “Fakti”, kaj ni preparis ĉion, sed pro la tiamaj reguloj de la
registraro, ni bedaŭrinde devis nuligi la eventon. Anstataŭe ni okazigis
la feston pere de Zoom. Kelkaj kontribuis, interalie Bent Jensenius, Pia
Wettergren, Ileana Schrøder, Ana Røssum kaj Hans Christian Frank. Ni
aŭdis historietojn, raportetojn, kantis kaj ĝuis la tempon kune. Mi
volas konfesi ke mankis al mi la fizika kunesto, la odoro de kafo,
kaj la bongustaj kukoj.

Peter Wraae


Kalkulaĵo 2020